Skip to main content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BLAUPUNKT-STORE

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA BLAUPUNKT-STORE
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BLAUPUNKT-STORE
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W BLAUPUNKT-STORE
 5. KONTAKT Z BLAUPUNKT-STORE
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 7. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 10. PRAWA AUTORSKIE DO BLAUPUNKT-STORE
 11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://blaupunkt-store.eu/pl (dalej jako: „Blaupunkt-store”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Blaupunkt-store

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Blaupunkt-store jest Właścicielem Blaupunkt-store jest HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837128; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 505 000,00 zł; NIP 9930676222, REGON 385894594, adres poczty elektronicznej: biuro@blaupunkt-store.eu oraz numer telefonu: +48 533 459 631 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
  • AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.Urz. UE L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  • NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BLAUPUNKT-STORE – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://blaupunkt-store.eu/pl.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • USŁUGODAWCA – HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837128; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 505 000,00 zł; NIP 9930676222, REGON 385894594, adres poczty elektronicznej: biuro@blaupunkt-store.eu oraz numer telefonu: +48 533 459 631.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
  • UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

2) ROLA BLAUPUNKT-STORE

 

 1. Serwis Internetowy dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Serwis Internetowy może zawierać m. in. informacje o produktach Usługodawcy. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na stronach Blaupunkt-store nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje prezentowane w Blaupunkt-store były aktualne, rzetelne oraz zgodne z najnowszą dostępną wiedzą. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że Serwis Internetowy spełni oczekiwania Użytkownika. Usługodawca udostępnia Serwis Blaupunkt-store w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakiejkolwiek ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 4. Wszelkie oznaczenia, nazwy, logo, grafiki, znaki towarowe i inne treści, do których wyłączne prawa przysługują podmiotom trzecim, używane są w Serwisie Internetowym jedynie do celów informacyjnych w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BLAUPUNKT-STORE

 

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik obowiązany jest korzystać z funkcjonalności i zasobów Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników.

3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Blaupunkt-store. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W BLAUPUNKT-STORE

 

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące Usługi Elektroniczne:
  • Przeglądanie zakładek informacyjnych, artykułów, katalogu produktów oraz innych informacji dostępnych na stronach Serwisu Internetowego, baza wiedzy/blog.
  • Formularz kontaktowy, tj. interaktywny formularz umożliwiający przesłanie wiadomości do Usługodawcy.
  • Newsletter – korzystanie z newslettera jest możliwe poprzez podanie w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@blaupunkt-store.eu.
 4. Wszystkie dane wysyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety, treści obraźliwych, wulgarnych oraz treści zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, firmy, produkty i usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Usług Elektronicznych w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez blokadę adresu IP urządzenia końcowego. Usługodawca przed podjęciem decyzji o uniemożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Usług Elektronicznych w miarę możliwości wzywa najpierw Użytkownika do zaniechania naruszeń wraz z podaniem przyczyny, a dopiero gdy wezwanie jest bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca podejmuje stosowną decyzję. Przywrócenie Użytkownikowi dostępu do Usług Elektronicznych jest możliwe za zgodą Usługodawcy, po wcześniejszym kontakcie Użytkownika i po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą decyzji o uniemożliwieniu dostępu.

 

5) KONTAKT Z BLAUPUNKT-STORE

 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Blaupunkt-store są poczta elektroniczna, telefon (adres e-mail i numer telefonu wskazane w pkt. 1.1) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące działalności Usługodawcy oraz Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 

6) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje i inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@blaupunkt-store.eu albo za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

7) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Niezależnie od pkt. 7.1 Regulaminu, Usługodawca wskazuje, że za pośrednictwem Blaupunkt-store nie zawiera z konsumentami żadnych odpłatnych umów. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
 3. Postanowienia niniejszego punktu 7. Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

8) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

9) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 7.3 Regulaminu.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca ma prawo uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu Internetowego lub poszczególnych Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, tylko do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek odpłatnej umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z tą umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

10) PRAWA AUTORSKIE DO BLAUPUNKT-STORE

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Blaupunkt-store obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

11) NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Serwisu Internetowego i Usługodawcy. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę, w tym m.in. w przypadku dodawania Ogłoszenia, jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

2. PUNKT KONTAKTOWY – Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej biuro@blaupunkt-store.eu jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

a. Na adres poczty elektronicznej biuro@blaupunkt-store.eu dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

b. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

c. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

d. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

e. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

a. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu Internetowego: 

i. obowiązek korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach Ogłoszeń), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

ii. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

iii. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

iv. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

v. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

vi. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

vii. obowiązek korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Serwisu Internetowego lub osób trzecich.

b. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Serwisu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

c. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

d. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

 

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Językiem komunikacji Usługodawcy i Użytkownika jest język polski.

2. Zmiany Regulaminu:

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 12.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

d. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.

e. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:

f. W przypadkach, o których mowa 12.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół Blaupunkt-store